ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 1)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 1) พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ส่วนราชการประกอบด้วย สำนักงานปลัด อบจ. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง สำนักงานเลขานุการ อบจ. กองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Card image
สิบเอกประเสริฐ ลายโถ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


© 2022 Copyright: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด