โครงการที่มีความเสี่ยงสูงมาก

จำนวน   6   โครงการ

โครงการที่มีความเสี่ยงสูง

จำนวน   14   โครงการ

โครงการที่มีความเสี่ยงปานกลาง

จำนวน   18   โครงการ

โครงการที่มีความเสี่ยงน้อย

จำนวน   0   โครงการ

โครงการที่มีความเสี่ยงน้อยมาก

จำนวน   0   โครงการ

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามระดับความเสี่ยง

กราฟแสดงจำนวนโครงการที่มีความเสี่ยงสูงมากจำแนกตามส่วนราชการ